Jesteś tutaj

Staże

UWAGA - proszę pamiętać, że umowy powinny być drukowane w 3 jednobrzmących egzemplarzach!!

 

Koordynator staży - mgr Klaudiusz Majchrowski

Dokumentacja stażu
w ramach projektu TESLA - Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych - wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna”

O staże ubiegać się mogą studenci  kierunku „Fizyka techniczna” (rok akademicki 2013/2014, semestr letni), którzy są uczestnikami projektu TESLA - Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych -wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” i uzyskali zaliczenie wszystkich semestrów poprzedzających moment złożenia aplikacji na staż.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, realizacji i rozliczeniu stażu znajdują się w Regulaminie stażu - pobierz PDF

 

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ROZPOCZĘCIEM STAŻU (SKŁADANA PRZED ROZPOCZECIEM STAŻU

1. Wniosek o staż (zał. nr.5 do Regulaminu stażu, składają go Studenci którzy chcą odbyć staż do biura projektu lub jednego z pokoi 215, 312 B1L) - POBIERZ

2. Staż - umowa trójstronna (umowa pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Stażystą i Zakładem Pracy. Podpisujemy ją ze Studentem zakwalifikowanym ostatecznie do odbycia stażu (posiedzenie komisji stażowej) przed rozpoczęciem stażu.) - POBIERZ

3. Staż - umowa dwustronna z opiekunem stażu + zgłoszenie ZUS Opiekuna stażu (umowa pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Opiekunem stażu w firmie – Student powinien dostarczyć do Koordynatora staży z UR, koniecznie przed rozpoczęciem stażu + ksero dowodu osobistego Opiekuna stażu) - POBIERZ

4. Program stażu (zał. nr.1 do Regulaminu stażu, należy opracować przed rozpoczęciem stażu w porozumieniu z Opiekunem stażu z firmy oraz Koordynatorem stażu z UR, następnie Student dostarcza go do Koordynatora staży z UR) - POBIERZ

5. Ubezpieczenie NNW – Student musi zawrzeć we własnym zakresie umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania stażu (ksero należy dostarczyć do Koordynatora staży z UR koniecznie przed rozpoczęciem stażu)

6. Zgłoszenie ZUS Stażysty - Student powinien je dostarczyć do Koordynatora staży z UR, koniecznie przed rozpoczęciem stażu, oświadczenie ZUS Stażysty oraz  ksero dowodu osobistego Stażysty) - POBIERZ

7. Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach POKL (oświadczenie wypełnia Opiekun stażu z firmy, Student powinien je dostarczyć je do Koordynatora staży z UR, koniecznie przed rozpoczęciem stażu) - POBIERZ

 

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ROZLICZENIEM STAŻU (SKŁADANA PO ZAKOŃCZENIU STAŻU)

8. Świadectwo odbycia stażu - (zał. nr.3 do Regulaminu stażu, wystawia firma (zgodnie ze wzorem) na koniec stażu, Student dostarcza je do Koordynatora staży) - POBIERZ

9. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej (zał. nr.4 do Regulaminu stażu, wypełnia Student na zakończenie stażu, podbija pieczątką firma i UR, Student dostarcza je do Koordynatora staży) - POBIERZ

10. Sprawozdanie okresowe stażysty (zał. nr.2a do Regulaminu stażu, sprawozdanie (zgodnie ze wzorem) z odbytego stażu, podbija pieczątką firma i UR, Student dostarcza je do Koordynatora staży) - POBIERZ

11. Lista obecności (zał. nr.2b do Regulaminu stażu, lista obecności Studenta (zgodnie ze wzorem) z okresu odbywania stażu, podbija pieczątką firma i UR, Student dostarcza ją do Koordynatora staży) - POBIERZ

12. Rachunek od opiekuna stażu (rachunek wystawia opiekun stażu (zgodnie ze wzorem) - proszę wypełniić drukowanymi literami i drukować dwustronnie ) - POBIERZ RACHUNEK       -        PRZYKŁADOWY RACHUNEK UZUPEŁNIONY