Jesteś tutaj

O projekcie

Projekt TESLA - Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych - wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku "Fizyka Techniczna" jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Okres realizacji: od 01.10.2011 do 01.10.2015

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby studentów na kierunku „Fizyka techniczna” oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów. Zaowocuje to zwiększeniem liczby absolwentów o kwalifikacjach dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz silnie rozwijających się technologii nowej generacji.

Główny cel projektu będzie realizowany w ramach długofalowego programu wzbogacenia oferty edukacyjnej rozłożonego na dwa kolejne 7-semestralne cykle kształcenia i obejmującego studentów przyjętych w dwóch kolejnych rekrutacjach (dla studiów zaczynających się w październiku i lutym) w roku akademickim 20011/2012. Drugi nabór ma na celu utrwalenie tendencji wzrostowej i wydłużenie czasu aktywnej promocji kierunku w trakcie trwania projektu. W sumie realizacja projektu ma być swoistym kołem zamachowym odwracającym spadkową tendencję w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej nowej generacji.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie liczby studentów na kierunku „Fizyka techniczna”- biorąc pod uwagę realia rekrutacyjne projekt przewiduje przyjęcie w pierwszym naborze październikowym 2011/2012 co najmniej 30 studentów co stanowi wzrost o 50% w stosunku do roku bazowego, w drugim naborze lutowym 2011/2012 przewiduje się przyjęcie co najmniej 35 osób, co oznacza kolejne zwiększenie liczby studentów o 17% w stosunku do roku poprzedniego.
 • Podniesienie jakości kształcenia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej w tym zwiększenie liczby dodatkowych kursów specjalistycznych, takich jak : „Charakterystyka i ocena energetyczna budynków”, „Zaawansowany kurs grafiki inżynierskiej w środowisku CAD”, „Język angielski w technice”.
 • Zwiększenie udziału regionalnych laboratoriów badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw przemysłowych w procesie kształcenia poprzez wprowadzenie dodatkowych praktyk i staży odbywanych w przedsiębiorstwach o kluczowym znaczeniu gospodarczym.
 • Zmniejszenie dysproporcji ilościowej między osobami różnej płci, podejmującymi kształcenie na kierunkach technicznych.
 • Uzyskanie zatrudnienia przez przynajmniej 70% absolwentów w sektorze przemysłu, usługach lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej związanej z uzyskanymi specjalnościami w ciągu pierwszego roku po zakończeniu studiów.

Przy formułowaniu celów głównych i szczegółowych uwzględniono ich zbieżność z kryteriami SMART oraz zasadę równości płci (na podstawie standardu minimum).

Cele projektu są zgodne z celem strategicznym POKL: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Należy również podkreślić zgodność celów projektu ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL( 2007-2013) dla priorytetu IV wskazującego w ramach Poddziałania 4.1.2 na zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest też zgodny z Planem Działania na rok 2010, który dla Poddziałania 4.1.2 przewiduje podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Projekt wpisuje się w główne założenia strategii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w zakresie zwiększenia liczebności kandydatów na studia matematyczno – przyrodnicze jest zgodny działaniami proponowanymi w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013.

W projekcie przewidziano wsparcie w dwu kolejnych cyklach kształcenia:

 • dla 30 studentów przyjętych na 1 rok studiów w roku akademickim 2011/2012 w naborze październikowym,
 • dla 35 studentów przyjętych na 1 rok studiów w roku akademickim 2011/2012 w naborze lutowym.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w sposób elektroniczny, w dwóch miesięcznych turach (druga tura będzie zastosowana w przypadku nie wypełnienia limitu). Rezultat rekrutacji będzie się opierać na wynikach egzaminu maturalnego (Uchwała z dnia 27.07.2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Uchwała Senatu UR w sprawie warunków i trybu rekrutacji).

Zadania przewidziane w projekcie zostały dobrane pod kątem zharmonizowania najbardziej istotnych potrzeb grupy docelowej z potrzebami edukacyjnymi regionu i kraju. Dzięki temu projekt wpisuje się w strategię zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL. Realizacja zadań jest spójna z realizacją głównych założeń strategicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie dostosowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i innowacyjnej gospodarki. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach wykładowych, laboratoriach i pracowniach specjalistycznych Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym UR.

Działania proponowane przy realizacji zadań są następujące:

 • Zadanie 1: Zarządzanie projektem – przewidziano 3-osobowy zespół zarządzający projektem. Dodatkowo przewiduje się zatrudnienie koordynatora ds. monitoringu i ewaluacji (monitorowanie stanu realizacji projektu, sporządzanie ankiet oceny wykładowców oraz prowadzenie ewaluacji całości projektu, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu, informowanie kadry zarządzającej o możliwych zagrożeniach w jego realizacji).
 • Zadanie 2: Realizacja programu stypendialnego
 • Zadanie 3: Prowadzenie zajęć wyrównawczych na pierwszym roku studiów
 • Zadanie 4: Wdrażanie platformy edukacyjnej
 • Zadanie 5: Realizacja dodatkowych zajęć i kursów podnoszących atrakcyjnoś
 • Zadanie 6: Staże w placówkach badawczych i przedsiębiorstwach przemysłowych