„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”.

  • Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  • Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  • Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Celem projektu jest ukierunkowanie realizowanych prac badawczych w branży lotniczej na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z SGPPL "Dolina Lotnicza".

Cel ten jest zgodny z celem głównym POIG "Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa". Rozwiązania technologiczne, które powstaną w wyniku realizacji projektu, wpłyną na rozwój polskich firm lotniczych, podniesienie poziomu ich innowacyjności, a poprzez to rozwój gospodarki zarówno w skali regionalnej, jak i w skali kraju. Implementacja uzyskanych w projekcie wyników będzie służyć wzrostowi zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej zarówno w sferze B+R, jak i w sferze produkcji. Szybki wzrost technicznego zaplecza naukowego (w tym infrastruktury naukowo-badawczej) na najwyższym poziomie światowym umożliwia podejmowanie realizacji badań naukowych bardzo zaawansowanych służących transferowi wiedzy do przemysłu lotniczego.

Realizacja zadań we wspólnym projekcie z wykorzystaniem indywidualnych osiągnięć i kompetencji partnerów daje podstawę do wypracowywania rozwiązań innowacyjnych, ich wdrożenia, modernizacji istniejącego stanu technicznego, służących konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych, jak też jednostek naukowo - badawczych. Program i rezultaty projektu dzięki unikalnemu sprzężeniu z przemysłem pozwolą na racjonalizację i zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza”.

Koordynatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska, a partnerami konsorcjum projektowego są: Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Lotnictwa, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Uniwersytet Rzeszowski współuczestniczy w realizacji następujących zadań badawczych:

  • ZB 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika.
  • ZB 11 Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa).

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Romana Śliwa
Koordynator z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij.

Bieżące informacje o projekcie:http://pkaero.prz.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego