Informacje o stażach

Staże dla studentów kierunku Fizyka Techniczna objętego projektem EDISON - II cykl kształcenia (szósty semestr studiów):

  1. W pierwszym cyklu kształcenia posiadamy 24 miejsc stażowych. Lista rankingowa kandydatów na staż będzie opracowana na podstawie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów oraz kryteriów dodatkowych (patrz. Regulamin stażu).
  2. Należy odbyć 240 godzin stażu w trybie ciągłym, nie mniej niż 8 godzin tygodniowo.
  3. Wynagrodzenie studenta za staż wynosi: 7200 zł brutto brutto.
  4. Wynagrodzenie opiekuna stażysty 4500 zł brutto brutto.

Wynagrodzenie płatne po zakończeniu stażu lub w dwu transzach.