O projekcie

Projekt EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna” został skonstruowany pod kątem zharmonizowania najbardziej istotnych potrzeb grupy docelowej z potrzebami edukacyjnymi regionu i kraju. Dzięki temu projekt wpisuje się w strategię zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL. Realizacja zadań jest spójna z realizacją głównych założeń strategicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie dostosowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i innowacyjnej gospodarki. Projektem zarządza 4-osobowy zespół: kierownik projektu (odpowiada za nadzór merytoryczno-organizacyjny, kontakt z Instytucją Pośredniczącą, jakość szkoleń i właściwy dobór kadry dydaktycznej), asystent ds. organizacyjnych (prowadzi rekrutację uczestników projektu, odpowiada za realizację zadań promocyjnych, zajęć dydaktycznych, wypłat stypendiów i organizację staży), asystent ds. rozliczeń i sprawozdawczości (dba o kwalifikowalność wydatków, sporządza wnioski o płatność oraz odpowiada za sprawozdawczość finansową) oraz koordynator ds. monitoringu i ewaluacji (odpowiada za monitorowanie stanu realizacji projektu, sporządza ankiety oceny wykładowców oraz prowadzi ewaluację całości projektu). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach wykładowych, laboratoriach i pracowniach specjalistycznych Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym UR.

Realizacja programu stypendialnego - na pierwszym roku studiów stypendia są przyznawane z listy rankingowej opracowywanej na podstawie wyników z matematyki i fizyki uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej. W pierwszym cyklu kształcenia (rekrutacja 2009/2010) stypendium otrzyma 10 studentów pierwszego roku, a w cyklu drugim (rekrutacja 2010/2011) 12 studentów pierwszego roku. Począwszy od drugiego roku stypendia będą przyznawane z listy rankingowej opracowywanej na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów uzyskanych w poprzednim roku studiów. W tym trybie stypendium będzie otrzymywać nie więcej niż 10 studentów w pierwszym cyklu kształcenia i nie więcej niż 12 studentów w cyklu drugim. Z każdym studentem pobierającym stypendium w ramach projektu będzie zawarta umowa.

Prowadzenie zajęć wyrównawczych na pierwszym roku studiów - w pierwszym cyklu kształcenia (rekrutacja 2009/2010) zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki będą prowadzone z każdego przedmiotu w 2 grupach nie większych niż 15 osób w wymiarze 2h/tydz. W drugim cyklu kształcenia (rekrutacja 2010/2011) zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki będą prowadzone z każdego przedmiotu w 3 grupach nie większych niż 15 osób w wymiarze 2h/tydz.

Wdrażanie e-learningu - zajęcia rozpoczną się w drugim semestrze po kursie technologii informacyjnej przewidzianym w planie studiów w semestrze pierwszym. W ciągu 6 semestrów studiów – od 2 do 7 – będzie prowadzone co najmniej 6 przedmiotów. Przyjęto, że czas prowadzenia jednego przedmiotu w systemie e-learning wynosi 5 m-cy. Platforma e-learning zostanie zorganizowana na bazie studenckiej pracowni komputerowej w Instytucie Fizyki.

Realizacja dodatkowych zajęć i kursów podnoszących atrakcyjność kształcenia - począwszy od 2 roku studiów w każdym semestrze przewidziano dodatkowe zajęcia i kursy zwiększające szanse na rynku pracy.
Rozłożenie tych zajęć w toku studiów przedstawia się następująco:

 • Semestr 3:
  kurs „Normalizacja w technice”
 • Semestr 4:
  - kurs „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
  - kurs „Obrabiarki sterowane numerycznie”.
 • Semestr 5,6:
  - kurs „Język angielski w technice”
 • Semestr 7:
  - kurs „Przedsiębiorczość akademicka typu spin off i spin out”

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy założoną liczebność grup studenci będą kwalifikowani na dany kurs z listy rankingowej opracowanej na podstawie wyników zaliczeń i egzaminów.

Staże studenckie w placówkach badawczych i przedsiębiorstwach przemysłowych - zaplanowano je w 6 i 7 semestrze studiów. Czas trwania stażu: 8h (1 dzień w tygodniu)x30 tygodni. Każdy student będzie miał indywidualnego opiekuna – pracownika zakładu pracy. W pierwszym cyklu kształcenia przewidziano staż dla co najwyżej 20 studentów, a w drugim dla co najwyżej 25. Kwalifikacja stażystów będzie prowadzona z listy rankingowej.

Wartość dodana projektu powstaje w wyniku synergii opisanych działań z dydaktyką planów studiów. Działania projektu zostały bowiem wkomponowane w plan studiów w taki sposób, aby przy stosunkowo niewielkich kosztach osobowych i minimalnym cross-financingu wyposażyć absolwentów w predyspozycje i umiejętności praktyczne pożądane na rynku pracy. Działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.