UWAGA - przedłużony termin składania wniosków o stypendium!

Termin składania wniosków o stypendium motywacyjne w ramach realizacji projektu EDISON - Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku "Fizyka techniczna" przedłużono do dnia 23.11.2010 do godziny 12. 00 (dotyczy studentów I roku Fizyki technicznej semestr 1).

[przedłużony termin składania wniosków.pdf]

UWAGA - wnioski o przyznanie stypendium!!!

Rozpoczynamy zbieranie wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego dotyczy studentów I roku Fizyki Technicznej semestr 1 w ramach realizacji projektu EDISON – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Więcej informacji: [ Konkurs o przyznanie stypendium motywacyjnego.doc]

KONKURS Nr ZW-2 na wykonanie usługi dydaktycznej - przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki

KONKURS Nr ZW-2
na wykonanie usługi dydaktycznej w ramach projektu EDISON – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” - przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki na I roku, na kierunku „Fizyka techniczna”.

Zobacz szczegóły - [ PDF ]

KONKURS Nr ZW-1 na wykonanie usługi dydaktycznej - przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki

KONKURS Nr ZW-1
na wykonanie usługi dydaktycznej w ramach projektu EDISON – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” - przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki na I roku studiów, na kierunku „Fizyka techniczna”

Zobacz szczegóły...

Uwaga stypendyści projektu EDISON

Uwaga stypendyści projektu – EDISON - wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna”.

Począwszy od maja bieżącego roku wypłacane stypendia będą zwolnione od podatku dochodowego (Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym „Fizyka techniczna” w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu EDISON-wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” uzyskał akceptację Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Kierunek zamawiany - START październik 2010

Fizyka Techniczna – studia inżynierskie kierunek zamawiany MNiSW na Uniwersytecie Rzeszowskim start październik 2010

Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłasza nabór na studia inżynierskie na kierunku Fizyka Techniczna, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna” - Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Strukturalnego.

O projekcie

Projekt EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna” został skonstruowany pod kątem zharmonizowania najbardziej istotnych potrzeb grupy docelowej z potrzebami edukacyjnymi regionu i kraju. Dzięki temu projekt wpisuje się w strategię zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL. Realizacja zadań jest spójna z realizacją głównych założeń strategicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie dostosowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i innowacyjnej gospodarki. Projektem zarządza 4-osobowy zespół: kierownik projektu (odpowiada za nadzór merytoryczno-organizacyjny, kontakt z Instytucją Pośredniczącą, jakość szkoleń i właściwy dobór kadry dydaktycznej), asystent ds. organizacyjnych (prowadzi rekrutację uczestników projektu, odpowiada za realizację zadań promocyjnych, zajęć dydaktycznych, wypłat stypendiów i organizację staży), asystent ds. rozliczeń i sprawozdawczości (dba o kwalifikowalność wydatków, sporządza wnioski o płatność oraz odpowiada za sprawozdawczość finansową) oraz koordynator ds. monitoringu i ewaluacji (odpowiada za monitorowanie stanu realizacji projektu, sporządza ankiety oceny wykładowców oraz prowadzi ewaluację całości projektu). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach wykładowych, laboratoriach i pracowniach specjalistycznych Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym UR.

Strony