Dokumenty do pobrania

Dokumentacja stażu
w ramach projektu EDISON-wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna”

O staże ubiegać się mogą studenci  kierunku „Fizyka techniczna” (rok akademicki 2012/2013, semestr letni), którzy są uczestnikami projektu EDISON-wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” i uzyskali zaliczenie wszystkich semestrów poprzedzających moment złożenia aplikacji na staż.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, realizacji i rozliczeniu stażu znajdują się w Regulaminie stażu
DOWNLOAD

 

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ROZPOCZĘCIEM STAŻU (SKŁADANA PRZED ROZPOCZECIEM STAŻU)

1. Wniosek o staż (zał. nr.5 do Regulaminu stażu, składają go Studenci którzy chcą odbyć staż do sekretariatu Instytutu Fizyki)
DOWNLOAD

2. Udokumentowana aktywność studenta zgodnie z §2 ust.2.5 Regulaminu stażu (składają ją Studenci wraz z Wnioskiem o staż do sekretariatu Instytutu Fizyki, aktywność wykonana w ramach projektu EDISON  nie musi być dokumentowana, proszę tylko podać rodzaj aktywności)

3. Staż- umowa trójstronna (umowa pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Stażystą i Zakładem Pracy. Podpisujemy ją ze Studentem zakwalifikowanym ostatecznie do odbycia stażu (posiedzenie komisji stażowej) przed rozpoczęciem stażu.)
DOWNLOAD

4. Staż - umowa dwustronna z opiekunem stażu + zgłoszenie ZUS Opiekuna stażu (umowa pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Opiekunem stażu w firmie – Student powinien dostarczyć do Koordynatora staży z UR, koniecznie przed rozpoczęciem stażu + ksero dowodu osobistego Opiekuna stażu)
DOWNLOAD

5. Program stażu (zał. nr.1 do Regulaminu stażu, należy opracować przed rozpoczęciem stażu w porozumieniu z Opiekunem stażu z firmy oraz Koordynatorem stażu z UR, następnie Student dostarcza go do Koordynatora staży z UR)
DOWNLOAD

6. Ubezpieczenie NNW – Student musi zawrzeć we własnym zakresie umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania stażu (ksero należy dostarczyć do Koordynatora staży z UR koniecznie przed rozpoczęciem stażu)

7. Zgłoszenie ZUS Stażysty - Student powinien je dostarczyć do Koordynatora staży z UR, koniecznie przed rozpoczęciem stażu, oświadczenie ZUS Stażysty oraz  ksero dowodu osobistego Stażysty)
DOWNLOAD

8. Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach POKL (oświadczenie wypełnia Opiekun stażu z firmy, Student powinien je dostarczyć je do Koordynatora staży z UR, koniecznie przed rozpoczęciem stażu)
DOWNLOAD

 

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ROZLICZENIEM STAŻU (SKŁADANA PO ODBYCIU STAŻU)

9. Świadectwo odbycia stażu - (zał. nr.3 do Regulaminu stażu, wystawia firma (zgodnie ze wzorem) na koniec stażu, Student dostarcza je do Koordynatora staży).
DOWNLOAD

10. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej (zał. nr.4 do Regulaminu stażu, wypełnia Student na zakończenie stażu, podbija pieczątką firma i UR, Student dostarcza je do Koordynatora staży)
DOWNLOAD

11. Sprawozdanie okresowe stażysty (zał. nr.2a do Regulaminu stażu, sprawozdanie (zgodnie ze wzorem) z odbytego stażu, podbija pieczątką firma i UR, Student dostarcza je do Koordynatora staży)
DOWNLOAD

12. Lista obecności (zał. nr.2b do Regulaminu stażu, lista obecności Studenta (zgodnie ze wzorem) z okresu odbywania stażu, podbija pieczątką firma i UR, Student dostarcza ją do Koordynatora staży)
DOWNLOAD

13. Rachunek od opiekuna stażu (rachunek wystawia opiekun stażu (zgodnie ze wzorem) )
DOWNLOAD