Dostępne kierunki

Galeria zdjęć - zobacz gdzie możesz studiować!

 


 

Kierunek: FIZYKA, poziom kształcenia: studia I stopnia,
Profil kształcenia: ogólnoakademicki, Tytuł zawodowy: licencjat.

Specjalności:

 • FIZYKA KOMPUTEROWA W MEDYCYNIE I PRZEMYŚLE - Nowość!
  Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu fizyki i informatyki dostosowaną do medycyny i przemysłu wysokich technologii. Posiada umiejętności rozumienia, analizy i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo - rozwojowych i diagnostycznych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga szerokiej wiedzy z zakresu fizyki, informatyki i biomechaniki. Jest przygotowany do pracy w projektach programistycznych, w których stosowane są metody obliczeniowe z rozmaitych dziedzin nauki i techniki. Dzięki zdobytej wiedzy fizycznej oraz matematycznej potrafi nawiązać współpracę ze specjalistami z przemysłu i medycyny oraz pełnić funkcje, które wymagają zaawansowanej wiedzy informatycznej. Posiada umiejętności oceny rozwiązań stosowanych w systemach informatycznych medycyny i przemysłu oraz ich dostosowywania do zmieniających się warunków pracy. Posiada umiejętność tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych ich implementacji i właściwej oceny generowanych wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami fizycznymi.
   
 • SPEKTROSKOPOWE METODY BADAŃ NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW - Nowość!
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej a w szczególności oceny właściwości materiałów na podstawie metod spektroskopowych. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo - rozwojowych i diagnostycznych Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Może być zatrudniony w jednostkach badawczo – rozwojowych w działach jakości i certyfikacji zakładów przemysłowych, w jednostkach laboratoryjnych służb mundurowych i niezależnych jednostkach notyfikujących.

 


 

Kierunek: FIZYKA, poziom kształcenia: studia II stopnia,
Profil kształcenia: ogólnoakademicki, Tytuł zawodowy: magister.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie podstawowych działów fizyki, matematyki wyższej, technik informatycznych, metod matematycznych i numerycznych stosowanych w fizyce. Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w badaniach fizycznych. Dodatkowo absolwent w ramach specjalności:

 • FIZYKA DOŚWIADCZALNA - EKOFIZYKA
  Posiada gruntowną wiedzę fizyczną umożliwiającą planowanie i wykonywanie podstawowych badań i doświadczeń w środowisku naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem technik doświadczalnych stosowanych w ochronie środowiska naturalnego. Zna metody detekcji pierwiastków ciężkich i promieniotwórczych i potrafi je przeprowadzić. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizycznych metod oznaczania substancji szkodliwych dla środowiska. Posiada umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii ekologicznych i informacyjnych, wykorzystania oprogramowania do symulacji komputerowych. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych, jednostkach badawczych, laboratoriach oraz stacjach diagnostycznych. Zna systemy jakości i ochrony środowiska, zgodnie z dyrektywami wyspecjalizowanych agend Unii Europejskiej.
   
 • OCHRONA RADIOLOGICZNA Z DOZYMETRIĄ I SPEKTROSKOPIA
  Posiada gruntowną wiedzę fizyczną umożliwiającą planowanie i wykonywanie podstawowych badań i doświadczeń w środowisku naturalnym. Zna metody detekcji pierwiastków ciężkich i promieniotwórczych i potrafi je przeprowadzić. Zna fizyczne metody określania skażenia radiologicznego. Absolwent zna zasady ochrony radiologicznej w pracach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Posiada umiejętności określenia defektów w materiałach. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizycznych metod oznaczania substancji szkodliwych dla środowiska. Posiada umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk fizycznych i ich aplikacji, korzystania z nowoczesnych technologii radiologicznych i informacyjnych, wykorzystania oprogramowania do symulacji komputerowych. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych, jednostkach badawczych, laboratoriach oraz stacjach diagnostycznych. Zna zasady ochrony środowiska, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

UWAGA!
Decyzją Senatu UR z pażdziernika 2016 r. profil praktyczny Nauczanie fizki został zawieszony. Trwają prace by tę specjalność włączyć do profilu ogólnoakademickiego.


Kierunek: FIZYKA TECHNICZA, poziom kształcenia: studia I stopnia,
Profil kształcenia: ogólnoakademicki, Tytuł zawodowy: inżynier.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach matematyki. Posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej w tym metod matematycznych fizyki i metod numerycznych niezbędną do opisu oraz modelowania zjawisk fizycznych, prostych obiektów technicznych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki cyfrowej. Posiada umiejętności z zakresu rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Dodatkowo absolwent w ramach specjalności:

 • FIZYKA LASERÓW I OPTOELEKTRONIKA
  Posiada świadomość ograniczeń technicznych i technologicznych aparatury w modelowaniu zjawisk fizycznych, obiektów technicznych, ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności naukowej. Zna rodzaje laserów stosowane w nauce, technice, medycynie i przemyśle, ich fizyczne podstawy działania, budowę; metody generacji krótkich impulsów laserowych oraz impulsów laserowych o dużej mocy; zakres zastosowań poszczególnych typów laserów oraz zagadnienia bezpieczeństwa w technice laserowej. Posiada wiedzę z zakresu komputerowych systemów pomiarowych, fizyki powierzchni, fizyki cienkich warstw, techniki sensorowej i szeroko rozumianej spektroskopii. Potrafi dobierać materiały dla uzyskania lasera o wybranych parametrach, oraz posługiwać się podstawowymi technikami badania kryształów laserowych i światłowodów. Posiada również umiejętności obsługi aparatury i optoelektronicznych urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz kompetencje, które pozwalają ocenić zasadność ekonomiczną i parametry techniczne inwestycji w oparciu o elementy światłowodowe. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w których są produkowane lub użytkowane układy i urządzenia laserowe i światłowodowe, a także w firmach i instytucjach badawczych zajmujących się techniką laserową, optycznymi metodami pomiarowymi, telekomunikacją światłowodową, sensorami światłowodowymi, optyką zintegrowaną.

   

 • MODELOWANIE KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH DLA PRZEMYSŁU – Nowość!
  Jest przygotowany do pracy w projektach programistycznych, w których stosowane są metody obliczeniowe z rozmaitych dziedzin nauki i techniki. Dzięki zdobytej wiedzy fizycznej oraz matematycznej potrafi nawiązać współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin oraz pełnić role, które wymagają zaawansowanej wiedzy informatycznej (projektowanie algorytmów oraz oprogramowania, implementacja tychże algorytmów – ich odwzorowanie na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności). Dzięki solidnej wiedzy teoretycznej, podbudowanej dużą liczbą godzin ćwiczeń praktycznych oraz staży w przedsiębiorstwach, absolwent specjalności posiada umiejętności oceny rozwiązań proponowanych przez systemy informatyczne. Potrafi modyfikować sposób działania tych systemów, poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych lub zmianę ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z różnych dziedzin nauki absolwent posiada umiejętność tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami.
   
 • MONITORING I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Nowość!
  Ma gruntowną wiedzę fizyczną niezbędną do kreatywnego rozwiązywania problemów z zakresu monitoringu i ochrony środowiska naturalnego. Potrafi posługiwać się sprzętem specjalistycznym do badań środowiska. Może podjąć pracę we wszystkich placówkach i instytucjach zajmujących się kontrolą i oceną stanu środowiska np. w stacjach meteorologicznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją specjalistycznego sprzętu do pomiaru hałasu i badań zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza.

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  Jest merytorycznie przygotowany do wdrożenia poznanych technicznych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w zakresie systemów foto- i termo-konwersji promieniowania słonecznego. Posiada wiedzę o technologiach i zarządzaniu w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Zna w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące złożonych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania odnawialnymi źródłami energii w procesie inwestycyjnym. Ma wiedzę w zakresie prawnych, ekonomicznych i pozatechnicznych obszarów działalności inżynierskiej obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o trendach rozwojowych, o najistotniejszych osiągnięciach w zakresie technicznych i naukowych rozwiązań stosowanych w systemach pozyskiwania zielonej energii i w systemach zarządzania stosowanych w inteligentnym eko-budownictwie.

 • SYSTEMY DIAGONOSTYKI I OBRAZOWANIA W MEDYCYNIE - Nowość!
  Ma gruntowną wiedzę fizyczną niezbędną do opisu i modelowania zjawisk fizycznych, prostych obiektów technicznych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki cyfrowej. Zna specyfikę funkcjonowania placówek medycznych, w których wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie wspierające działania lekarzy w codziennej opiece szpitalnej i pomagające w planowaniu i organizacji tej działalności, wsparciu terapeutycznym i diagnostycznym z zabezpieczeniem baz danych. Zna zasady wykonywania zabiegów z wykorzystaniem urządzeń do elektroterapii i mechanoterapii oraz fluorografię cyfrową, tomografię komputerową, diagnostykę obrazową w medycynie nuklearnej oraz budowę innych urządzeń medycznych.
  Znajdzie zatrudnienie w placówkach instytucja produkujących, dystrybuujących, serwisujących, szkoleniowych i innych związanych z wysokospecjalistycznym, diagnostycznym sprzętem medycznym. Znajdzie także zatrudnienie w charakterze specjalisty do zarządzania jakością w dziedzinie systemów dla diagnostyki i obrazowania w medycynie.

UWAGA!
Decyzją Senatu UR z pażdziernika 2016 r. kierunke Fizyka techniczna studia II stopnia został zlikwidowany. 3-semestralne studia ze specjalnościami tego kierunku będą uruchomione w lutym 2017r. na kierunku Fizyka.